Resources‎ > ‎

Sống Ngày Thánh Thể

Dâng Ngày (Morning Prayer)


Nhớ: kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi việc chúng ta làm trong ngày  (Remember: unite with Jesus Christ in the Eucharist in everything we do throughout the day).

  • Cầu Nguyện (Prayer)
  • Rước Lễ (Receive the Eucharist)
  • Hy Sinh (Sacrifice)
  • Làm Tông Đồ (Apostolate Work)

Lần hạt Mân Côi (Pray the Rosary)

  • gần gũi với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria (get closer to Jesus through the help of Mary)
  • nhớ đến các mầu nhiệm trong lịch sử ơn cứu độ, và cảm tạ Chúa vì các mầu nhiệm đó (keep in memory the mysteries in the history of our salvation, and to thank and praise God for them)

Tham Dự Thánh Lễ và Rước Mình Thánh Chúa (Attend Mass and receive the Eucharist)

  • Nếu không tham dự Thánh Lễ được thì đọcsuy ngẫm Lời Chúa (if it is not possible to attend mass, then read the Scripture and reflect on God's word)
  • Rước Lễ Thiêng Liêng (Spiritual Communion)

Kinh Trưa (Noon Prayer)


Viếng Chúa (Visit Jesus in the Tabernacle)


Dâng Đêm (Evening Prayer)