Announcements

November 2018 Schedule

posted Nov 14, 2017, 7:22 AM by Mary Nguyễn

TNTT sẽ có sinh hoạt vào ngày 11/19 nhưng sẽ nghĩ sinh hoat vào ngày 11/26 cho Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Lễ Tạ Ơn. 

TDDT Camp Permission Slip Due 11/5

posted Oct 27, 2017, 7:00 PM by Mary Nguyễn

Đây là đơn ghi danh cho Sa Mạc SÔLÔMÔN IX: Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng Đội Phó. Hạn chót ghi danh là Chủ Nhật November 5th, 2017

TNTT on 10/29

posted Oct 27, 2017, 6:57 PM by Mary Nguyễn

There will be TNTT sinh hoat this Sunday, October 29th. 

Change in TDDT Camp Date

posted Oct 19, 2017, 8:03 PM by Mary Nguyễn

Do vụ cháy rừng gần đây, trại Tông Đồ Đội Trưởng sẽ thay đổi đến ngày 10-12 tháng 11 năm 2017 tại El Dorado Park và sẽ không có trại vào ngày 27-29 tháng 10 năm 2017 nữa. Đơn xin phép mới sẽ được gởi ra sau. 

Chúng con chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.

No TNTT on 9/24/17

posted Sep 24, 2017, 9:28 AM by Mary Nguyễn

There will be no TNTT on Sunday, 9/24/17 due to the Fiesta. Please enjoy time with your family at the parish Fiesta! 

Registration form for Thiếu Nhi Thánh Thể 2017-2018

posted Sep 4, 2017, 8:45 AM by Mary Nguyễn

Below, you can find the registration form to sinh hoạt with TNTT Đoàn Polycarp for the upcoming school year! 

Here are the registration dates (all registration will be in the school area): 

Saturday, Sept 2nd (10 AM - 1 PM)
Sunday, Sept 3rd (9 AM - 12 PM)
Saturday, Sept 9th (10 AM - 1 PM)
Sunday, Sept 10th (1 PM - 3:30PM) 
Saturday, Sept 16th (10 AM - 1 PM)
Sunday, Sept 17th (1 PM - 3:30 PM)

Registration link:
https://docs.google.com/forms/d/1WT8wuk0DZczVGwt6LkqkWM-MvPFsTBR4K24mShpV-d8/edit?ts=596d8979 

Please make sure you sign your signature there and show your proof of receipt ($35/person paid to the parish office). 

Mid-year TNTT Registration

posted Jan 8, 2017, 12:51 AM by Kristine Nguyễn   [ updated Jan 8, 2017, 11:35 AM ]

The online form will be open from January 8th and closed on January 15th with no exceptions. Although phu huynh can start the form online, you also need to come to St. Polycarp to complete the form (signature and fee payment) during the following times:
January 8, 2017 (Sunday) 1:30 PM - 3:30 PM
January 15, 2017 (Sunday) 1:30 PM - 3:30 PM

The form can be found here: https://goo.gl/forms/l3LQZwGnHDPihlr82

Đại Hội Nguồn Sống 2016 Permission Slips

posted May 15, 2016, 7:28 PM by Kristine Nguyễn

Here is the permission slip for DHNS camp, which will be on June 24 - June 26. The last day to turn in camping forms is June 5! No exceptions to this deadline!

Về Nguồn XX Permission Slips

posted Mar 15, 2016, 11:56 PM by Kristine Nguyễn

The deadline for all doan camp permission slips is March 27th, no exceptions! Please remember to mark your size and transportation. Feel free to let us know if you have any questions or concerns.

Mid Registration for the 2015-2016 school year

posted Dec 28, 2015, 1:25 AM by Kristine Nguyễn

If you missed the deadline in September or your child wasn't of age, Doan St Polycarp will be having mid-year registration for phụ huynh who would like to sign up các em (minimum age to sinh hoạt with TN is 6) on the following dates:

Sunday, January 17th, 2016 (1:30 - 3:30 PM)
Sunday, January 24th, 2016 (1:30 - 3:30 PM)

1-10 of 59